Kaavoitus, rakennuslupa, rasitteet

Kaavoitus

Rakentamista säännellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla yleis- ja asemakaavoilla. Kaavoitusprosessissa kuullaan osallisia laajasti, ja kaavoituksen vireilläolosta voidaan ilmoittaa esimerkiksi kuulutuksella. Valmistelusta ilmoitetaan yleensä myös lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse. Kaavoituksesta on laaja valitusoikeus kaikilla kyseisen kunnan jäsenillä eli asukkailla tai kyseisessä kunnassa toimivilla yrityksillä ja yhteisöillä. Toimistomme juristit ovat kattavasti perehtyneet kaavoitukseen ja osaavat auttaa sekä kaavoituspäätöstä hakevaa että kaavoituspäätöksestä valittavaa asianosaista haettaessa muutosta kaavoituspäätökseen.

Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaus- ja muutostyöhön tarvitaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen myöntämä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa. Rakennelmien tai laitosten pystyttämiseen voidaan tarvita toimenpidelupa. Lupaprosessissa yleensä kuullaan rakennuskohteen naapurikiinteistöjä, joilla on myös muutoksenhaku- eli valitusoikeus lupapäätöksestä. Lisäksi rakennuksen purkamiseen tarvitaan purkamislupa ja maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön tarvitaan maisematyölupa, joiden osalta muutoksenhakuoikeus on laajempi kuin rakennus- tai toimenpideluvasta.  Toimistomme juristit ovat kattavasti perehtyneet rakentamisen lupaprosesseihin sekä niitä koskevaan muutoksenhakuun ja osaavat auttaa sekä rakennusluvan hakijaa että rakennusluvasta valittajaa muutoksenhakuprosessin eri vaiheissa.

Rasitteet, kiinteistöjen yhteisjärjestelyt ja hallinnanjakosopimukset

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää toisen kiinteistön aluetta tai rakennusta tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi kulkemiseen tai autopaikkaan. Kiinteistörasitteista säädetään kiinteistönmuodostamislaissa ja rakennusrasitteista maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kiinteistöjen yhteisjärjestelyllä voidaan kattavasti sopia erilaisista kiinteistöjen välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Määräosin omistetun kiinteistön omistajat voivat tehdä keskinäisen sopimuksen kiinteistön käytöstä ja hallinnasta eli hallinnanjakosopimuksen. Toimistomme juristit ovat kattavasti perehtyneet rasiteasioihin ja hallinnanjakosopimuksiin ja auttavat sopimusten laadinnassa.

Ota yhteyttä